Page content

Toezicht DNB

Florint B.V is een beleggingonderneming en valt als zodanig onder het prudentieel toezicht van DNB. Het prudentieel toezicht bestaat uit Financieel toezicht en het toezicht op de interne bedrijfsvoering.

Financieel Toezicht
Artikel 3:53 lid 1 van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die beleggingsdiensten verleent in Nederland beschikt over voldoende eigen vermogen. DNB beoordeelt op basis van een gecertificeerde balans van de beleggingsonderneming of de onderneming voldoet aan de eigenvermogenseis zoals vastgelegd in de het Besluit prudentiële regels (art 48 onder f, g of h). Daarnaast beoordeelt DNB, op basis van het businessplan, of de onderneming in staat is te blijven voldoen aan deze eis. Florint heeft een sterke vermogenspositie en voldoet ruimschoots aan de vermogenseisen van DNB.

Interne bedrijfsvoering
Artikel 4:14 eerste lid van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming de bedrijfsvoering
zodanig inricht dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf
waarborgt. DNB heeft geconstateerd dat in de beschrijving van de bedrijfsvoering van Florint B.V. duidelijke procedures zijn opgenomen die waarborgen dat de beleggingsonderneming blijvend voldoet aan de kapitaalseisen. Zie ook: www.dnb.nlRendered in 0.0255 seconds.